Sluiten
Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Vrienden van Musea Brugge

Statuten VSMB

STATUTEN VAN “DE VRIENDEN VAN DE STEDELIJKE MUSEA TE BRUGGE V.Z.W.”

Hoofdstuk I - Benaming, zetel, duur en doel van de vereniging.

Artikel 1
De vereniging draagt de benaming “De Vrienden van de Stedelijke Musea te Brugge”.
Afgekort: “VSMB” of “De Vrienden van de Musea”.
Haar maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres: Dijver 12, 8000 Brugge, in het gerechtelijk arrondissement Brugge. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
De vereniging heeft het ondernemingsnummer BE0.408.598.246.

Artikel 2


De vereniging heeft tot doel:

1. bij te dragen tot de uitbreiding van de verzamelingen van de Stedelijke Musea te Brugge;
2. de belangstelling voor de Stedelijke Musea en het stedelijk museumleven in het algemeen te bevorderen;
3. bij te dragen tot de publiekswerking van de Stedelijke Musea;
4. bij te dragen tot de culturele interesse en vorming van haar leden.

De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel; zij mag ook handelsdaden stellen, op voorwaarde dat hun opbrengst uitsluitend aangewend wordt voor het maatschappelijk doel.

Zij mag daartoe alle roerende en onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

Artikel 3


De fondsen door de vereniging verworven, moeten uitsluitend aangewend worden voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.
De door de vereniging verworven kunstwerken moeten geschonken worden aan de Stad Brugge voor de collecties van de Stedelijke Musea.

Hoofdstuk II - De Leden.

Artikel 4
De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden.
Voorwaarden om effectief lid te worden:
* betaling van het lidgeld, wat impliceert dat men akkoord gaat met de statuten;
* aanvaarding door de Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad van Bestuur;
* inschrijving in het ledenregister dat gehouden wordt op de zetel van de vereniging.
* bovendien engageren de effectieve leden zich schriftelijk om onder de leiding van de Raad van Bestuur actief mede te werken aan de realisatie van de doelstellingen van de vereniging. Alleen de effectieve leden vormen de Algemene Vergadering en hebben er stemrecht.

De ereleden behoren tot de effectieve leden.

De burgemeester van Brugge en de leden van het schepencollege zijn van rechtswege erelid. De burgemeester is van rechtswege erevoorzitter van de vereniging.
De Algemene Vergadering is gemachtigd andere ereleden te benoemen op voorstel van de Raad van Bestuur. Ereleden betalen geen lidgeld.
Toegetreden leden zijn derden die enkel wensen deel te nemen aan de activiteiten die de vereniging inricht. De voorwaarde tot hun lidmaatschap en hun enige verplichting bestaan in de betaling van het lidgeld.

Artikel 5


Het aantal effectieve leden van de vereniging is onbeperkt, doch moet minstens twintig bedragen.
De leden storten een jaarlijkse bijdrage (lidgeld) waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan vijfhonderd euro.

Artikel 6


Het lidmaatschap is van onbepaalde duur; het eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting, het niet meer vervullen van de voorwaarden en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap, en het overlijden.
Elk lid is vrij uit te treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag gaat in bij de verzendingsdatum.
Een lid dat zijn bijdrage niet heeft betaald binnen een door de Raad van Bestuur vastgelegde periode na aanmaning, wordt geacht ontslag te nemen.
De uitsluiting van een lid kan door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het lid heeft het recht gehoord te worden.

Artikel 7


Een lid kan geen aanspraak laten gelden op de activa van de vereniging op basis van zijn lidmaatschap. Dit geldt te allen tijde, zowel tijdens het lidmaatschap, bij de beëindiging van het lidmaatschap om welke reden ook, of bij de ontbinding van de vereniging.

Hoofdstuk III - De Algemene Vergadering.

Artikel 8
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden van de vereniging. Ieder lid beschikt over één stem. Een lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Het aantal volmachten per aanwezig lid is beperkt tot één.

Artikel 9


Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor:

de wijziging van de statuten;
de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
de ontbinding van de vereniging.
de uitsluiting van een lid;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
alle gevallen waarin de wet of de statuten dit vereisen.


Artikel 10


De Algemene Vergadering dient bijeengeroepen te worden door de Raad van Bestuur in de loop van het eerste trimester van het burgerlijk jaar voor het goedkeuren van de balans en de resultatenrekening van het voorbije jaar en van de begroting voor het lopende jaar.

De oproeping van de leden dient schriftelijk te gebeuren ten minste acht dagen op voorhand, onder de handtekening van de voorzitter van de Raad van Bestuur of van twee bestuurders. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda; deze wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur.

Er mogen tijdens de vergadering geen punten worden toegevoegd aan de agenda tenzij met het akkoord van de voorzitter. Een twintigste van de leden kunnen punten op de agenda laten plaatsen indien deze aan de voorzitter zijn overgemaakt minstens twee dagen voor de vergadering.
De voorzitter van de Raad van Bestuur of (bij afwezigheid) de ondervoorzitter of (bij afwezigheid) de oudste aanwezige bestuurder zit de vergadering voor.

De vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Beslissingen in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits naleving van de voorwaarden bepaald door de wet inzake aanwezigheid en/of meerderheid.
Een bijzondere Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur op eigen initiatief of op schriftelijk verzoek van ten minste een vijfde van de leden van de vereniging.

Artikel 10bis


Van elke Algemene Vergadering wordt een verslag opgemaakt dat door de leden en door belanghebbende derden kan ingezien worden op de zetel van de vereniging.
Bepaalde stukken dienen zoals opgelegd door de wet openbaar gemaakt door neerlegging in het dossier op de Rechtbank van Koophandel en/of in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Hoofdstuk IV – De Raad van Bestuur.

Artikel 11

De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste tien leden, waaronder van rechtswege de schepen van de Stad Brugge die de Stedelijke Musea in zijn bevoegdheid heeft, en twee leden van de directie van de Stedelijke Musea.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden, bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, voor een termijn van zes jaar.

Het mandaat is hernieuwbaar.

Aan het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde door de Algemene Vergadering een einde gesteld worden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Zij nemen ontslag door een aangetekende brief aan de voorzitter.
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de vereniging.
De kandidaten voor een mandaat van bestuurder dienen minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk hun kandidatuur in te dienen bij de voorzitter van de vereniging.
Indien een bestuurdersmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag of afzetting, oefenen de overige bestuurders de volledige bevoegdheden van de Raad van Bestuur uit totdat in de vervanging is voorzien.

Artikel 12


De Raad van Bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
Hij treedt op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende en onroerende goederen, en van het hypothekeren en opheffen van hypotheken, van het lenen en uitlenen voor om het even welke termijn; voor alle handels- en bankverrichtingen.
Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.
De bestuurders oefenen hun bevoegdheden uit als college.
De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.

Artikel 13


De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter; een secretaris en een penningmeester. De duur van het mandaat valt samen met het lopende bestuurdersmandaat.
De Raad kan deskundigen raadplegen; zij kunnen op de vergaderingen van de Raad van Bestuur uitgenodigd worden.

Artikel 13bis


De Raad van Bestuur wordt samengeroepen telkens het belang van de vereniging het vereist, en minstens één maal per trimester.
De Raad wordt schriftelijk samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De uitnodiging vermeldt plaats, dag en uur, en de agenda van de vergadering.
Behoudens hoogdringendheid wordt de uitnodiging ten minste zeven dagen op voorhand toegestuurd. De Raad van Bestuur vergadert geldig wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of, bij afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.
De vergadering kan enkel beslissen over punten opgenomen in de agenda; deze wordt opgemaakt door de voorzitter. De bestuurders hebben het recht punten op de agenda te laten plaatsen mits bericht aan de voorzitter minstens drie dagen voor de vergadering.
De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Een voorstel tot wijziging van de statuten kan slechts op de dagorde van de Algemene Vergadering gebracht worden indien twee derden van de leden van de Raad van Bestuur daarin toestemmen.
Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris; het wordt bezorgd aan de bestuurders minstens acht dagen voor de volgende vergadering.

Artikel 14


De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een Dagelijks Bestuur, waarvan de leden door de Raad van Bestuur benoemd worden, en dat bestaat uit hoogstens zes leden, effectieve leden van de vereniging, waaronder de bestuurders met volgende functies: de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij treden op als college.
Aan hun mandaat komt een einde na vier jaar, of voor de bestuurders samen met de beëindiging van hun lopend mandaat van bestuurder.
Verder komt er een einde aan door vrijwillig ontslag door aangetekende brief aan de voorzitter van de vereniging, en afzetting door de Raad van Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd voor de handelingen die nodig zijn voor de dagelijkse werking van de vereniging, alsook voor de vertegenwoordiging van de vereniging dienaangaande en voor dringende acties als de Raad van Bestuur zich in de onmogelijkheid bevindt samen te komen.
Werking van het Dagelijks Bestuur: om geldig te vergaderen moet de helft van zijn leden aanwezig zijn, waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter, die de vergadering voorzit. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. De beslissingen worden opgenomen een verslag dat binnen de maand overgemaakt wordt aan alle bestuurders.

Artikel 14bis


Bevoegdheid om te vertegenwoordigen.
De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen wordt opgedragen aan twee bestuurders, aan te duiden door de Raad van Bestuur, die gezamenlijk optreden.
Het Dagelijks Bestuur kan gemachtigden aanstellen voor bepaalde opdrachten; zij dienen lid te zijn van de vereniging. Het Dagelijks Bestuur bepaalt de duur van de volmacht en de omvang van de bevoegdheden; het kan er te allen tijde een einde aan stellen.

Hoofdstuk V – De Rekeningen en de Begroting.

Artikel 15


Het maatschappelijk dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Artikel 16


Op de jaarlijkse Algemene Vergadering legt de Raad van Bestuur de balans en de resultatenrekening van het voorbije jaar ter goedkeuring voor, evenals de begroting voor het lopend jaar.
De goedkeuring door de Algemene Vergadering betekent kwijting voor de leden van de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk VI - Diverse Bepalingen.

Artikel 17
De vereniging kan niet verbonden zijn boven het totaal van haar netto-actief.

Artikel 18


In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgemaakt aan de Stad Brugge ten bate van de Stedelijke Musea.
In het ontbindingsbesluit worden een of meer vereffenaars aangeduid.

Artikel 19


Voor alles wat niet geregeld is door deze statuten, is de wet van 2 mei 2002 van toepassing.