Sluiten

Bezoekersreglement

RESTITUTIEVOORWAARDEN

Tickets voor de locaties van Musea Brugge worden nooit terugbetaald, ook niet in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden door Musea Brugge of door derden. Ook het achteraf toekennen van een kortingstarief is niet meer mogelijk.

TOEGANG TOT DE MUSEA

De locaties van Musea Brugge zijn voor het publiek toegankelijk tussen 09.30 en 17.00 uur (Belfort tussen 9.00 / 10.00 en 18.00 / 20.00 uur) tijdens hun respectievelijke vaste openingsdagen zoals vermeld online en ter plaatse.

Afwijkingen op de toegankelijkheid worden aangekondigd aan de toegang van het museum en online. Toegang is uiterlijk mogelijk tot 30 minuten voor sluitingstijd, uitgezonderd het Belfort waar het laatste toegangsbewijs beperkt wordt tot 60 minuten voor sluitingstijd. De musea zijn gesloten op 1 januari, O.L.H Hemelvaart (namiddag) en 25 december en open op paas- en pinkstermaandag.

TOEGANG TOT DE ZALEN

 • Artikel 1

Om de museumzalen te bezoeken, moet men in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. Het niet toegankelijk zijn van sommige tentoonstellingszalen geeft geen recht op terugbetaling.

 • Artikel 2

Musea Brugge is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging bij gebruik van de gratis vestiaire of lockers. Na sluitingstijd worden niet-afgehaalde voorwerpen beschouwd als gevonden voorwerpen.

 • Artikel 3

Het is verboden de tentoonstellingszalen binnen te gaan met:
- handbagage, die groter is dan 34 x 22 cm.
- babydraagtassen voor op de rug en omvangrijke rugzakken
- wandelstokken waarvan het uiteinde niet beschermd is
- paraplu’s
- vochtige jassen
- capes en mantels, die de bezoekers niet over de arm of op de schouders kunnen dragen
- voorwerpen die, door het doel waarvoor ze gebruikt worden of hun kenmerken, een risico betekenen voor de veiligheid van personen, kunstwerken of de gebouwen
- (huis)dieren, tenzij assistentiehonden
- etenswaren en dranken
- persoonlijke vouwstoelen, behalve als ze gebruikt worden door personen met een beperking, die hiervoor toestemming gekregen hebben van het bewakingspersoneel
Toegelaten kleine rugzakken moeten aan de hand en niet op de rug gedragen worden.
Dit is een niet-limitatieve lijst. Het bewakingspersoneel is bevoegd om te oordelen of een voorwerp kan worden meegenomen tijdens het museumbezoek.

 • Artikel 4

Om veiligheidsredenen kan het bewakingspersoneel aan de toegang de bezoekers vragen tassen en pakken te openen en de inhoud te tonen.

BEZOEKERSETHIEK

 • Artikel 5

1. Gedurende het verblijf in het museum wordt er van de bezoekers verwacht, dat zij een houding aannemen die in overeenstemming is met de openbare orde en de goede zeden. De bezoeker moet aanwijzingen en instructies van bevoegde functionarissen onmiddellijk opvolgen. Bij niet naleving kan de bezoeker tijdelijk of definitief de toegang tot het museum worden ontzegd.

2. Kinderen moeten vergezeld zijn van volwassenen. Peuters en kleuters worden aan de hand gehouden. Ouders, begeleiders of leraren van kinderen/groepen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide personen.

 • Artikel 6

Het is onder meer verboden:

- zich op een onveilige afstand (minimum 60cm) van kunstwerken te begeven, de tentoongestelde objecten aan te raken, naar de kunstwerken te wijzen met een voorwerp
- tegen de muren te leunen, te rennen, te duwen, te glijden of te klimmen en op de banken te liggen
- andere bezoekers opzettelijk en langdurig te hinderen en een belemmering te vormen in de doorgangen en uitgangen, in het bijzonder door op de trappen te zitten
- te roken
- geluidsoverlast te veroorzaken
- handel te drijven, reclame te maken, propaganda te voeren of te ronselen

OPNAMEN EN ENQUETES

 • Artikel 7

Behalve indien het tegendeel wordt vermeld, kan de bezoeker tijdens de openingsuren voor het publiek, voor privégebruik, zonder flits of statief, kunstwerken fotograferen of filmen in de zalen van de permanente tentoonstelling.
In de zalen waar tijdelijke tentoonstellingen doorgaan, is het verboden opnames te maken.

 • Artikel 8

Tenzij men voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen, is het verboden om foto-, videoen filmopnamen te maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur, statieven of andere hulpmiddelen. Dezelfde regels zijn ook van toepassing op het gebruik van microfoonhengels bij geluidsopnames in Musea Brugge. De aanvraag tot toestemming moet gericht worden aan de dienst Pers & Communicatie.

 • Artikel 9

Het is mogelijk dat de bezoeker tijdens het museumbezoek gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze opnames kunnen gebruikt worden in de communicatie van de musea. De bezoeker wordt gevraagd bezwaar onmiddellijk te melden aan de betrokken fotograaf of cameraman. In alle locaties van Musea Brugge is er ook permanente camerabewaking.

VEILIGHEID VAN PERSONEN, DE KUNSTWERKEN EN DE GEBOUWEN

 • Artikel 10

Bij elke onrechtmatige of onregelmatige gebeurtenis kunnen de nodige behoudende maatregelen worden genomen, in het bijzonder de sluiting van de toegangen en de controle van de uitgangen. Deze maatregel houdt in dat van de bezoekers wordt verwacht dat ze in het museum blijven tot de politie ter plaatse is.

 • Artikel 11

In geval van een te grote volkstoeloop, onlusten of natuuromstandigheden die de veiligheid van personen of goederen in gevaar kunnen brengen, kan worden besloten tot een gedeeltelijke of volledige sluiting van het museum of tot wijziging van de openingsuren.

CORONAMAATREGELEN

Door een toegangsbewijs aan te schaffen, verklaart de bezoeker tijdens het museumbezoek te voldoen aan alle COVID-19 maatregelen die op dat moment van kracht zijn. Om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, zullen specifieke richtlijnen meegegeven worden bij het museumbezoek. Deze richtlijnen kunnen evolueren in functie van de maatregelen die door de overheid worden getroffen omtrent COVID-19. De richtlijnen zijn steeds terug te vinden op de website van Musea Brugge en zullen zichtbaar opgesteld zijn aan de balie en op eventuele andere plaatsen in het museum.

KLACHTEN

 • Artikel 12

De bezoeker heeft onder meer geen verhaal op de volgende klachten en omstandigheden, en die leiden daarom nooit tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

- het niet zichtbaar/aanwezig zijn van voorwerpen uit de collectie
- het gedeeltelijk gesloten zijn van het museum, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen
- overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag en diefstal
- overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes
- overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum.

 • Artikel 13

De interne bewakingsdienst beschikt over een eigen schriftelijke procedure voor de ontvangst, registratie, analyse en behandeling van klachten die zij dienen toe te passen. Deze procedure voorziet minstens dat: 1° de klager uiterlijk binnen de vijf werkdagen, na ontvangst van de klacht door de onderneming of dienst, een ontvangstbevestiging krijgt met vermelding van de contactgegevens van de persoon en/of de dienst die de klacht zal behandelen; 2° een inhoudelijk antwoord aan de klager dient genotificeerd te worden binnen de twee maanden na ontvangst van de klacht.

De bezoeker kan klachten en suggesties indienen via musea@brugge.be.

SANCTIES

 • Artikel 14

De weigering zich te schikken naar de bepalingen van dit reglement heeft de onmiddellijke verwijdering uit het museum tot gevolg.

 • Artikel 15

Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing.

 • Artikel 16

Alle geschillen die hieruit voortvloeien, worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechtbanken, die zetelen te Brugge.